top of page
Logo_2020.png

Algemene voorwaarden

opgesteld in april 2018

PictureMi Photography
KvK 57208301
BTW NL181690172b01

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Offerte: alle aanbiedingen van de fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.

 2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen de fotograaf en de opdrachtgever waarmee de overeenkomst wordt gesloten.

 3. Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.

 4. Fotograaf: Miranda Becker Hoff, PictureMi Photography.

 5. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee de fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de
  aanvaarder van deze algemene voorwaarden.

 6. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

 7. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te
  allen tijde bij opdrachtgever.

 8. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912.

 9. Aw: Auteurswet 1912.


Artikel 2. Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de fotograaf en de
  opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.

 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor de fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door de fotograaf uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 3. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.Artikel 3. Aanbod

 1. De fotograaf kan mondeling een aanbod of prijsopgave geven maar wordt altijd schriftelijk bevestigd.

 2. Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk. Na of bij aanvaarding zal tussen partijen een schriftelijke overeenkomst worden opgesteld.

 3. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 30 dagen na de datum waarop de fotograaf het aanbod deed.

 4. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene verandering in de werkzaamheden of producten. De fotograaf zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

 1. De opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Tevens wordt het aanbod als aanvaard beschouwd zodra de (aan)betaling is voldaan.

 2. De fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor de fotograaf onaanvaardbaar maken.

 3. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. De fotograaf is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen.Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

 1. De fotograaf zal de opdracht naar het beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 2. De fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotosessie. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor de fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.

 3. De fotograaf levert de foto’s uit in de door normaal gebruikelijke stijl, waarbij beeldbewerking wordt toegepast. De fotograaf levert een eigen selectie van de foto’s, waarop de opdrachtgever geen invloed heeft.

 4. De opdrachtgever mag altijd een wensenlijst en voorbeelden aanleveren aan de fotograaf, met gewenste beelden of stijl. De fotograaf zal altijd proberen om deze beelden te vervaardigen, maar is daarbij mede afhankelijk van de omstandigheden en kan niet garanderen dat deze foto’s geleverd kunnen worden.

 5. Tenzij er sprake is van overmacht, zal de fotograaf in geval van onvoorziene omstandigheden aan de zijde van fotograaf, waardoor de fotograaf niet in staat is te fotograferen, mogelijk voor een vervangende fotograaf met vergelijkbare stijl zorgen.Artikel 6. Levering

 1. De Fotograaf levert de foto’s 2-3 weken na het uitvoeren van de opdracht, mits mogelijk. Deze termijn kan langer zijn wanneer de fotograaf afhankelijk is van te leveren materialen door de opdrachtgever. Van afwijkende levertermijnen maakt de fotograaf altijd melding. Bij bruiloften geld een levertermijn van 6-8 weken.

 2. Foto’s worden, tenzij anders overeengekomen, digitaal aangeleverd.

 3. De fotograaf levert uitdrukkelijk geen onbewerkte bestanden. De fotograaf levert enkel de door hem gemaakte en bewerkte selectie van foto’s als eindproduct.

 4. Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen digitaal via Wetransfer. Bij bruiloften worden de foto’s geleverd op een USB.

 5. Trouwalbums worden 6-8 weken na de laatste correctieronde geleverd. In totaal zijn er 2 correctierondes.


Artikel 7. Vergoeding

 1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing, zoals vermeld op de website www.picturemi.nl.

 2. Indien aannemelijk is dat de fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal de fotograaf dit doorberekenen aan de opdrachtgever.

 3. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de gebruikelijk door de fotograaf gehanteerde prijzen.

 4. Alle door de fotograaf genoemde bedragen bij particulieren opdrachten zijn inclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.

 5. Alle door fotograaf genoemde bedragen bij zakelijke opdrachten zijn exclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

 1. De fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

 2. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na de factuurdatum.

 3. Bij bruiloften verzoekt de fotograaf de opdrachtgever om de factuur in 2 termijnen te voldoen. 

  - Een aanbetaling van € 350,- binnen 14 dagen na acceptatie van de offerte. Na betaling zal de trouwdatum worden vastgelegd in de agenda van de fotograaf.
 
  - Het restantbedrag binnen 7 dagen na de trouwdatum. Hiervoor ontvang de opdrachtgever tijdig een factuur.

 4. De factuur met betrekking tot de aanbetaling van de opdracht, dient in elk geval voor aanvang van deze opdracht voldaan te zijn. Indien de in dit lid bedoelde betaling binnen de daarin gestelde termijn uitblijft, is de fotograaf gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.

 5. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever, wordt de aanbetaling door de fotograaf niet vergoed.


Artikel 9. Annulering en opschorting

 1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al diens werkzaamheden ten behoeve van de opdracht opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.

 2. Indien de opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is de fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

 3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.

 4. Bij ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever brengt de fotograaf 50% van de kosten van de opdracht in rekening.

 5. Bij opschorting dient de afspraak binnen een jaar van de oorspronkelijke afspraak plaats te vinden. Anders brengt de fotograaf alsnog 50% van de kosten van de opdracht in rekening.

 6. Betalingsverplichting geldt tevens indien de opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde of te vervaardigen werkzaamheden of producten. De opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op korting of restitutie.

 7. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is de fotograaf gerechtigd de prijs hierop aan te passen en te verhogen.

 8. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, zijn over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd.Artikel 10. Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf.

 2. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

 3. De fotograaf zal te allen tijde binnen 3 weken reageren op de klacht.Artikel 11. Auteursrecht

 1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van de fotograaf, tenzij anders overeengekomen.

 2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen berust bij de fotograaf.

 3. De fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen voorafgaand aan de opdracht.

 4. De opdrachtgever verkrijgt van de fotograaf een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd, om de werken te verveelvoudigen en openbaar te maken.

 5. De opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.

 6. De foto’s mogen niet bewerkt worden door de opdrachtgever. Dat wil zeggen: geen filters over de foto’s.

 7. De opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen aan de fotograaf voor het inzenden van foto’s ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.

 8. De opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.


Artikel 12. Portretrecht

 1. De fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal.

 2.  De fotograaf zal de foto’s niet aan derden verkopen.

 3. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.

 2. De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn, noch is de fotograaf aansprakelijk voor het ontbreken van foto’s of filmmateriaal.

 3. De fotograaf zal de geleverde materialen maximaal 1 jaar bewaren. De fotograaf is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van bestanden die de fotograaf aan de opdrachtgever geleverd heeft.

 4. De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag.

 5. De fotograaf zal schade door toedoen van de opdrachtgever verhalen op de opdrachtgever.


Artikel 14. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

 1. De fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door de fotograaf aan de opdrachtgever medegedeeld.

 3. Indien de opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.Artikel 15. Rechts- en forumkeuze

 1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.

 2. Op alle rechtsverhoudingen tussen de fotograaf en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.Artikel 16. Privacy / geheimhouding

 1. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De fotograaf respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en behandelt alle persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig. De persoonlijke gegevens worden niet aan derden bekend gemaakt, verkocht of verhuurd tenzij hier wettelijk om gevraagd wordt.

 2. Heeft u vragen m.b.t. de privacy van gegevens, neemt u dan gerust contact met de fotograaf op via picturemiphotography@gmail.com of door te bellen naar 06-51926522.


 

Contact

Bedankt voor uw bericht. Ik zal z.s.m. contact met u opnemen.

bottom of page